Úvod

Motto: "Nejdřív musím porozumět sobě a pak druhým."

 

Sexualita je především vztah k sám sobě. Přijmout se takový, jaký jsem a mít z toho radost.
Tento proces začíná před narozením a pokračuje až do smrti člověka.


Moje práce s dětmi je o cestě poznání:
Kdo jsem, co mám rád, s kým chci být, čím je ten druhý pro mě, po čem toužím, co chceme společně dělat...

"Pozitivní sexualita" nabízí otevřený a hravý pohled na lidskou sexualitu bez komplexů a předsudků, s laskavostí a bez hodnocení.
Učí pozitivnímu postoji k sobě, ke svému tělu, být v pohodě se svou pohlavní identitou/orientací i s identitou/orientací ostatních; podporuje zvídavost dítěte, naslouchá jejich dotazům, odpovídá na otázky bez tabu, ujišťuje děti v jejich objevování a poznávání.
To vše vede k ochraně dítěte. Mluvit o s
exualitě je součástí našeho života, není potřeba se za ni stydět.

 

Hlavní témata programů je objevování lidské sexuální stránky:

 • anatomie a funkce pohlavních orgánů;
 • spletitosti a rozmanitost pohlavních identit a sexuálních/afektivních orientací
 • překročit klišé nabízené romantickými filmy a pornografií
 • nesnižovat sexualitu na pouhý pohlavní styk a reprodukci
 • mluvit o emoční a sexuální intimitě, potěšení, touze a přitažlivosti
 • uvědomovat si a nastavovat si hranice
 • věnovat se tématu souhlasu


Cílem je:

 • mluvit o sexualitě svobodně a lehce s partnerem, mezi přáteli, s dětmi, se svým lékařem. 
 • propagovat svobodnou volbu, respekt
 • mít ve vědomé rovině práce s emocemi
 • rozvíjet osobní dovednosti vedoucí k zodpovědné volbě
 • předávat ověřené informace a rozvíjet kritické myšlení
 • předcházet násilí
 • poukázat na sexistické a homofobní mýty a stereotypy

 

 

Jak to vidím?

Triáda dítě-rodič-učitel

Děti

Co třída, to jiné děti, proto i témata a program upravuji podle potřeb.
Z tohoto důvodu se vyhýbám jednorázovým setkáním a dvouhodinovým programů.  
Potřebuji děti poznat, "očuchat si je": jak pracují, jak jsou mentálně vyzrálé a jaká panuje skupinová dynamika ve skupině.
Děti si ověřují, zda jsem osoba, které mohou věřit; zda rozumím tomu, na co se ptají; zda dětem naslouchám;zda jsou přijímány se všemi emocemi


Rodiče

Předávají své hodnoty dětem a zohledňují jejich potřeby.
Právě v rodině si dítě poprvé uvědomuje samo sebe, své způsoby vyjádření sebe sama a formování vztahů směrem k okolí.
Učí se poznávat sebe jako člověka, přijímat a vyjadřovat náklonnost, lásku a empatii. 
Proto je důležité podpořit rodiče a předávat právě jim aktuální ověřené informace, teorii a praktické nástroje: jak s dětmi mluvit o sexualitě...

Škola/Institut

Přispívá k rozvoji každého žáka včetně vzdělávání o sexualitě.
Poslání školy/institutu spočívá ve vzdělávání žáků a učení se žít s ostatními.
Škola je místem reflexe, kde mohou děti diskutovat se svými vrstevníky, učit se vztahovosti a objevovat samy sebe mimo rodinu.
Dnešní doba žádá být zralými průvodci schopní sebereflexe a podpořit zvídavost dětí, umět se citově napojit a nebát se mluvit o těle a nastavování hranic. Ten, kdo se rozhodne do toho jít, si zaslouží maximální podporu.

Mým cílem je zpřístupnit všem třem skupinám a širší veřejnosti vědecky podložené informace v oblasti citové, vztahové a sexuální výuky a prezentovat sexualitu mimo rámec prevence. Dát dětem, rodičům, učitelům a vychovatelům příležitost otevřít dětem téma sexuality.
Těší mě narůstající zájem o téma sexuality. Jsem vděčná za iniciativu všech se vzdělávat.

 

 

Jak to funguje a co nabízím:

Stačí se podívat na nabídku na webových stránkách. Vše objednávejte přes kontaktní formulář, jelikož co škola to jiné děti, jiný personál proto individuální přístup a plán. Domluvíme se společně, co a jak:)

Jediný produkt, který lze koupit a hodit do košíku je kurz "Eda a Ela" jak verze pro školy, tak i verze pro rodiče

 

 

 

 

 

 

 • Kurz "Eda a Ela" online verze- preventivní program sexuálního zneužívání a napadení pro děti od 4-8 let a jejich rodiče nebo učitele
  Úvodní video ke kurzu "Eda a Ela" k nahlédnutí: https://youtu.be/1dLvxoCoW6c

 

 

 

Co je obsahem citové, vztahové a sexuální výuky?

Pro mnoho z nás znamená sexuální výuka "vše kolem sexu"; že jde o předávání informací o lidském těle muže a ženy a jeho sexuálních funkcí, cyklu ženy, těhotenství a porodu, metodách antikoncepce apod. 

Sexuální výuka si klade za cíl povzbudit jazykové a komunikační dovednosti dětí.
Děti se učí mluvit o sexualitě a potřebách stejně otevřeně jako o jiných věcech, které se týkají lidského života, a že existuje mnoho způsobů společného soužití.
Odpovědí na otázku dítěti ukazujeme, že ho přijímáme a že mu nasloucháme.

Hlavním tématem je „tělo“ a "kdo jsem já".
Všechno se odvíjí od znalosti těla: anatomie, funkce, emoce a pocity, chování, soukromí a intimita atd.
Cílem je pomoc dětem a mladým si uvědomit souvislosti a interakci mezi biologickou, psychickou, sociální, citovou a sexuální stránkou těla, která tvoří identitu člověka. Na tu navazuje vztah s okolím.

Nabídka podle tříd ZŠ: každé téma má další tři podtémata tzn. min. tři setkání v jedné třídě:

 1. Moje tělo
 2. Příběh života
 3. Já a moje okolí
 4. Seznámení s pubertou
 5. Příprava na pubertu
 6. Puberta a její role v lásce
 7. Sexualita v období dospívání
 8. Vztahování se v období dospívání
 9. Emoční a sexuální intimita

Jelikož se člověk vyvíjí, jeho znalosti, dovednosti, postoje se prohlubují.
Je to stejné jako, když stavíte dům. Základy pokládáte v dětství, každá nová informace je další cihlou ke znalosti sama sebe.
Když si představíme, že se sexuální výchovou začínáme v 11-13 letech, je to stejné jako bychom stavěli dům od střechy.

Sexuální, vztahová a citová výuka začíná nevědomě už před narozením dítěte: to, jak se na něj rodiče těší, jak si matka s dítětem povídá, jak se na něj připravuje, jak si dítě představuje, jak si představuje čas s ním, zda to bude kluk nebo holka… to vše je začátek.
Tady už vzniká dialog.


Kontinuální výchova.
Čím je dítě starší, potřebuje nové informace, využívá svého přirozeného objevování a zvídavosti, která se s věkem proměňuje.
Mluvím o tzv. spirálovém modelu.
Čím je dítě starší, tím více informací potřebuje vědět, aby si vytvářelo dovednosti a postoje.

 

 

 Jak pracuji?

Nejsem v roli specialistky ani nositelky univerzální pravdy. Dávám prostor k diskuzi a výměně. Účastníci zažívají interaktivní hry, pracují na základě situací, dochází k výměně názorů a uvědomění si vlastních postojů, k verbalizaci emocí a prožitku. Výsledek skupinových úvah je konfrontován s odlišnými úhly pohledu a získaných znalostí. Aktivní účast umožňuje účastníkům vyzkoušet si tuto delikátní zkušenost výměny a sdílení.

Velký prostor je tedy ponechán kreativitě skupiny a neočekávanému. Jako " trenér" držím "společnou nit" a směřuji k určitému cíli, zároveň jsem pozorná k nečekaným otázkám, které vyvstanou ze samotné skupiny. Počáteční téma umožňuje zahájit diskusi, ale v průběhu setkávání se mění podle příspěvků a dotazů skupiny.

Vzhledem k tomu, že děti i dospívající jsou ve svém každodenním životě vystaveni tolika informacím se sexuálním podtextem (médiím, reklamě, videoklipům, plakátům ve městě atd.), potřebují dospělé osoby, aby tak společně třídili a objasňovali vše, s čím jsou konfrontovány.
Skutečnost, že mě děti neznají umožňuje emoční odstup, který by nebyl možný s jejich běžným učitelem nebo rodičem.

 

Dělení dětí do skupinek? 

Pro některé děti a dospívající může být těžké zařadit se do skupiny jedné nebo druhé ať už z důvodu pohlavní identity, nebo že se žák cítí ve skupině opačného pohlaví lépe. Po ukončení programu třída/skupina funguje dál společně, tak jako před programem, kontinuita třídy je zachována. Při rozdělení třídy podle pohlaví, někdy vyvstanou další otázky, zda každá skupina probírala stejné věci a jaké informace získala. Všechny děti potřebují informace týkající se sexuality i opačného pohlaví.

Někdy se stane, že vyjde přání přímo ze třídy, že by raději do skupinek - dívky a chlapci, v tomto případě se třídou a učitelem probíráme možnosti s ohledem na skupinovou dynamiku, vztahy ve třídě, aktuální témata z oblasti sexuality rezonující ve třídě, spolupráci ve skupině apod. Cílem je, aby program proběhl v bezpečném prostředí, děti se mohly bez obav ptát a diskutovat, a aby se mohl zapojit každý.

Pokud jsou ve třídě žáci s hendikepem nebo diagnózou, je pro mě vhodnější třidu rozdělit na skupinky. S menší skupinkou se tak lépe pracuje a má to i větší přínos pro děti.

Abychom zaručili bezpečné prostředí, máme dohodu: žádné výsměchy, nemluvíme ani o jejich nebo mém soukromém životě, o žádných osobních a intimních zkušenostech. Je dovoleno se stydět, červenat se a chichotat se:).
To, co se ve třídě řekne, tam i zůstane.
Přítomnost učitele a asistenta záleží vždy na konkrétní třídě a dohodě s dětmi.
Program sexuální výuky lze realizovat pouze v třídě, kde jsou zdravé vztahy.

Zpět do obchodu